Německo. INICIATIVA "VLK ZŮSTÁVÁ VLKEM"

  • 1. února 2022
  • 3 minuty čtení
  • 154
V Německu sílí snaha o rozumný pohled na neudržitelný vývoj kolem šíření vlčí populace. Iniciativu "WOLF BLEIBT WOLF (VLK ZŮSTÁVÁ VLKEM) - Odpovědnost za lidi, zvířata a přírodu!" zveřejnilo německé sdružení Akční aliance Forum Natur (Aktionsbündnis Forum Natur), aby pravdivě informovalo veřejnost o problémech s vlčí populací a přispělo k aktivní osvětě o vlku v Německu.

Problémy v oficiálním přístupu k vlkům, na které dlouhodobě upozorňujeme v České republice, se stále razantněji projevují v Německu.

Cílem iniciativy VLK ZŮSTÁVÁ VLKEM je prosadit prakticky orientovaný přístup k vlkům kvůli zachování německé kulturní krajiny.

Dnes je vlk jedním z druhů s největším areálem rozšíření na světě. V poslední době byla v Německu založena populace vlků, která je na základě počtu jedinců považována za bezpečnou z hlediska zachování druhu a daleko přesahuje to, co je jako celková populace povoleno v jiných evropských zemích.

Neustále se zvyšující počty zabitých domácích zvířat ohrožují existenci farmářů a chovatelů dobytka v pastevním způsobu chovu zvířat a stále více znepokojují lidi ve venkovských oblastech.

Hlavní požadavky iniciativy "WOLF BLEIBT WOLF"

  1. Snaha o rozumný dialog - šíření vlka předpokládá přijetí lidmi ve venkovských oblastech
  2. Nezkreslovat informace o skutečném stavu - pohádky o soužití musí být tabu, musí se zveřejňovat jen transparentní informace o populaci, dopadu a stavu ochrany vlka
  3. Závazek k ochraně našich zvířat - ochrana stáda před útokem vlků má své meze
  4. Zachování a ochrana kulturní krajiny – je nutné plně kompenzovat škody způsobené vlky
  5. Vytváření právní jistoty – regulace vlků nezbytná pro ochranu pastevního chovu zvířat musí být zákonem povolena

Soužití může být dlouhodobě úspěšné pouze tam, kde je akceptace ve společnosti a především na venkově. Stále větší rozšíření vlků v Německu vede k rostoucím konfliktům ve venkovských oblastech a zároveň zásadně zpochybňuje chov pasoucích se zvířat. Sdružení akční aliance Forum Natur a sdružení chovatelů pasoucích se hospodářských zvířat požadují, aby ochrana člověka měla přednost před šířením vlka v Německu a aby pastva hospodářských zvířat zůstala plošně možná. Stejně tak společenské cíle jako zachování rozmanité, otevřené kulturní krajiny, ochrana před povodněmi, zachování pastvin a diverzifikované zemědělství založené na farmách nesmí být obětovány návratu vlka. Strategie pro vlka proto nesmí být vypracována bez ohledu na potřeby a pocity lidí ve venkovských oblastech. Nesmí nadále vznikat dojem, že zájmy ochránců vlků jdou tak daleko, že kvalita života a živobytí lidí ve venkovských oblastech nejsou uznávány a brány v úvahu z hlediska jejich bezpečnosti a svobody.

Škody mají být zveřejněny ihned po zaznamenání útoků podle počtu zabitých, zraněných a pohřešovaných zvířat a také podle typu chovu a překonané ochrany.

Rozšíření vlka v Německu ovlivňuje i chování dalších volně žijících zvířat, a vede tak stále více ke konfliktům s ohledem na prostorovou koncentraci škod zvěří a možnosti a snahu uživatelů území těmto škodám předcházet. Dodnes neexistuje žádný vědecky prokázaný výzkum o pozitivním vlivu návratu vlka na lesní porosty v hustě osídlené střední Evropě.

Pořízení hlídacích psů pro hospodářská zvířata může být řešením v individuálních případech, například v řídce osídlených regionech. To ale není celostátně vhodné opatření na ochranu stád pro několik milionů hektarů pastvin v Německu. Nákup i držení psů pro hospodářská zvířata vyžaduje státní finanční podporu. Sdružení dále vyzývá k vyjasnění různých právních otázek v souvislosti s držením psů-hlídačů hospodářských zvířat. Týká se to například vyhlášky o dobrých životních podmínkách psů (zejména pokud jde o podmínky jejich chovu na pastvinách) a odpovědnost za psy.

https://wolfbleibtwolf.de/aktionsplan/