Jak postupovat po zjištění útoku na vaše zvířata

  • 15. října 2020
  • 3 minuty čtení
  • 560
Postup nahlášení škodní události

Škodu je nutné nahlásit nejpozději do 48 hodin a to na příslušný orgán ochrany přírody - příslušné regionální pracoviště AOPK ČR pro území CHKO (s výjimkou CHKO Šumava spadající pod správu NP Šumava a CHKO Labské pískovce spadající pod správu NP České Švýcarsko), správu příslušného národního parku pro území národních parků nebo obec s rozšířenou působností v případě škody mimo tato chráněná území (ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovost i pro tyto oblasti - viz níže).

Do deseti dnů je pak třeba odeslat příslušnému krajskému úřadu žádost o náhradu škody podle zákona č. 115/2000 Sb.

Uhynulá zvířata a otisky stop šelem vyfotografujte, přikryjte (např. textilií, igelitem) a připevněte kolíky k zemi, aby se zabránilo přilákání menších masožravých predátorů. Pokud možno se zvířaty nemanipulujte. Přikryjte i případné otisky stop, aby byly zajištěny důkazy.

Přivolejte veterinárního lékaře, který zvířata ohledá, vystaví vám protokol o příčině jejich smrti jako nezbytnou přílohu k žádosti o náhradu škody.

Výdaje poškozeného za vypracování veterinárního posudku a za likvidaci zvířat v kafilerii nespadají do režimu náhrady škody a nebudou Vám vyplaceny. Taktéž se neproplácí zaběhlé a pohřešované kusy, přestože se ztratily v důsledku útoku šelem. O náhradě škody rozhoduje vždy příslušný krajský úřad a samotnou náhradu vyplácí Ministerstvo financí opět prostřednictvím krajského úřadu. Úhrada škody tak může trvat i několik měsíců. Běžně je náhrada škody uhrazena po 4–6 měsících. Aby chovatel nepřišel o dotaci za zaběhlý nebo jinak zmizelý kus domácího zvířete po prokazatelném útoku šelmy, je nutné hlásit tuto škodní událost na formuláři „Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností“, který používá SZIF (zaběhlý kus se však dle zákona č. 115/2000 Sb. neproplácí).

Pro účely šetření škod ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovosti, a to i na území mimo CHKO (na území národních parků jsou místní šetření k ohledání škod řešena příslušnou správou NP).

Správa CHKO Beskydy : 731 568 413
Správa CHKO Bílé Karpaty: 731 521 913
Správa CHKO České Středohoří: 731 502 994
Správa CHKO Český les: 739 569 603
Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj: 739 590415
Správa CHKO Slavkovský les: 739 569 334
RP Jižní Čechy: 739 569 577
RP Liberecko: 731 502 993
RP Východní Čechy: 739 046 772
RP SCHKO Žďárské vrchy: 604 277 069
RP Olomoucko 739 590 410

Telefonní linky a vizualizaci územní působnosti "šelmí" pohotovosti naleznete na mapě – viz příloha

V případě potřeby nebo jakýchkoli dotazů lze kontaktovat ústředí AOPK ČR na emailu vlk@nature.cz, případně vedoucí odd. druhové ochrany živočichů Jindřišku Jelínkovou (jindriska.jelinkova@nature.cz), nebo příslušné ředitele regionálních pracovišť AOPK ČR. Uvedená telefonní čísla lze souhrnně najít také na webu: www.navratvlku.cz pod záložkou "škodní událost", zde naleznete i postup, jak jednat při způsobené škodě a jejím nahlášení. Informace jsou i na webovských stránkách jednotlivých regionálních pracovišť AOPK ČR.

https://www.apic.cz/9201-zrizeni-pohotovostni-linky-aopk-pro-setreni-skod-vlkem.html

https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/